Terug

Beschrijving lotingsprocedure (behorende bij de procedure voor aanmeldingen in de periode 16 maart 2023 - 4 april 2023)

• De toelaatbaar verklaarde leerlingen die vanaf 16 maart 2023 tot en met 4 april 2023 zijn aangemeld, komen op lotinglijst C.
• Op basis van lotinglijst C vindt op 11 april 2023 een loting plaats: deze loting wordt verricht door de notaris.
• De loting bestaat uit het toekennen van een lotingnummer aan alle toelaatbaar verklaarde leerlingen vermeld op lotinglijst C. De nummering behorende bij deze loting sluit aan op de nummering behorende bij het aantal leerlingen die zich tot en met 15 maart hebben aangemeld.
(Voorbeeld: als zich op 15 maart 125 leerlingen hebben aangemeld, dan worden bij deze loting de lotingnummers 126 en hoger toegekend).
• De leerlingen met een lotingnummer tot en met 135 zijn geplaatst in de brugklas van het Willem Lodewijk Gymnasium, schooljaar 2023-2024.
• De leerlingen met een lotingnummer boven de 135 worden op de wachtlijst geplaatst.
• De leerlingen die zich na 4 april 2023 hebben aangemeld voor de brugklas van het Willem Lodewijk Gymnasium in het schooljaar 2023-2024 en toelaatbaar zijn verklaard, worden op volgorde van binnenkomst helemaal onderaan op de wachtlijst geplaatst.
NB Dit geldt ook voor leerlingen die eind mei/begin juni alsnog toelaatbaar verklaard kunnen worden omdat de basisschool het schooladvies heeft aangepast op grond van de uitslag van de eindtoets.
• De uitslag van de loting wordt op 11 april 2023 tussen 16.00 uur en 18.00 uur bekend gemaakt op de website van de school: daar zullen geen namen genoemd staan, maar wel de koppelingen van aanmeldingsnummers aan lotingnummers/wachtlijstnummers.
• De school verstuurt aan de ouders/verzorgers op 12 april 2023 een brief met de toelatingsbeslissing, gebaseerd op de uitslag van de loting.
• Aan de ouders/verzorgers van leerlingen met een lotingnummer boven de 135 wordt de vraag voorgelegd of zij hun plaats op de wachtlijst willen behouden. Ook wordt in dit bericht aangegeven dat ouders/verzorgers de mogelijkheid hebben om schriftelijk bezwaar aan te tekenen tegen de toelatingsbeslissing.
• Als ouders/verzorgers het niet eens zijn met de beslissing van de toelatingscommissie, hebben zij tot 10 werkdagen na dagtekening de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar aan te tekenen bij de rector-bestuurder als bevoegd gezag van het Willem Lodewijk Gymnasium. De ouders/verzorgers krijgen een ontvangstbericht toegestuurd. De beslissing van de rector-bestuurder valt uiterlijk 10 werkdagen na ontvangst. De volledige tekst van de bezwaarprocedure is bij de school op te vragen.
• Als een leerling na het aantekenen van bezwaar alsnog toelaatbaar verklaard is en de datum van het lotingmoment is al verstreken, dan volgt een nieuw lotingmoment waaraan deze leerling deelneemt. De leerling krijgt dezelfde kans om te worden ingeloot als de leerlingen die op 11 april 2023 aan de loting hebben deelgenomen.
• Als er ruimte komt, dan komen leerlingen van de wachtlijst in aanmerking voor plaatsing. In dat geval wordt vanuit het Willem Lodewijk Gymnasium contact opgenomen met de ouders/verzorgers.
• De wachtlijst expireert op 1 augustus 2023.