Terug

Profielschets leden Raad van Toezicht

Het lid draagt samen met de andere leden van de Raad van Toezicht bij aan onderstaand profiel van de Raad als geheel.

Profiel van de Raad van Toezicht als geheel

• Evenwicht en diversiteit in samenstelling, naar maatschappelijke achtergrond, kennis en ervaring, rolvervulling en persoonlijke stijl
• Herkenbaarheid en geloofwaardigheid in de ogen van de schoolgemeenschap en de belangrijkste externe partners; inbreng van verschillende soorten netwerken
• Affiniteit met gymnasiaal onderwijs
• Affiniteit met de christelijke identiteit
• Maatschappelijke betrokkenheid
• Binding met de missie, visie en strategie van het Willem Lodewijk Gymnasium
• Teamspirit, bereidheid tot reflectie en evaluatie, bereidheid tot samenwerking, heldere communicatie, transparantie met betrekking tot governance
• Kritische houding met betrekking tot toezicht, wijs en constructief met betrekking tot advisering aan de rector-bestuurder, uitdagend met betrekking tot vernieuwing

Algemene competenties

Het lid:
• kan beleidsdocumenten doorgronden en analyseren;
• heeft bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring;
• heeft strategisch inzicht, kan integratief denken;
• heeft inzicht in het veld van externe stakeholders (maatschappij en politiek);
• ziet evenwicht tussen governance en guidance, tussen distantie en betrokkenheid.

Specifieke competenties

Het lid is door kennis en ervaring in staat om op een kritische en onafhankelijke manier toezicht te houden op een of meer van de volgende domeinen:
• Financieel-economische sturing en risicomanagement
• Juridische aspecten
• Voortgezet onderwijs en/of primair onderwijs en/of hoger onderwijs
• Kwaliteit van het onderwijs en innovatiestrategieën
• Communicatie en positioneringsvraagstukken
• Strategisch HR-beleid en werkgeverschap
• De regio Groningen