Terug

PROCEDURE AANMELDING EN INSCHRIJVING 2022-2023

Het bestuur van de Vereniging Willem Lodewijk Gymnasium heeft voor het schooljaar 2022-2023 de regeling aanmelding en plaatsing van leerlingen voor de brugklas van het Willem Lodewijk Gymnasium vastgesteld.

Aanmelding (inschrijving)

 • Aanmelding van leerlingen voor de brugklas van het Willem Lodewijk Gymnasium in het schooljaar 2022-2023 is mogelijk vanaf 1 februari 2022.
 • Aanmeldingsformulieren zijn vanaf 27 januari 2022 beschikbaar via de site van de school (www.wlg.nl).
 • Ouders/verzorgers melden zelf hun kind aan via het aanmeldingsformulier van het Willem Lodewijk Gymnasium.
 • Ouders/verzorgers geven de basisschool toestemming om een volledig ingevuld overdrachtsdossier, met daarin (als bijlage) opgenomen de gegevens van de Plaatsingswijzer en het schooladvies, uiterlijk 15 maart op te sturen naar het Willem Lodewijk Gymnasium. Het versturen van het overdrachtsdossier gaat via de beveiligde verbinding Overstapservice Onderwijs.
 • Er zijn basisscholen die geen gebruik maken van de Plaatsingswijzer. In dat geval ontvangt het Willem Lodewijk Gymnasium naast het aanmeldingsformulier en het overdrachtsdossier alle beschikbare andere testgegevens (bijvoorbeeld NIO, LVS-gegevens groep 6, 7 en 8, drempelonderzoek, etc.) uiterlijk 15 maart.
 • Alleen volledig en naar waarheid ingevulde aanmeldingsformulieren en overdrachtsdossiers (inclusief bijlagen) worden in behandeling genomen.
 • Er is sprake van een aanmelding als het aanmeldingsformulier is ontvangen.
 • Ouders/verzorgers kunnen hun kind bij hoogstens twee VO-scholen aanmelden.
 • Wanneer er sprake is van aanmelding bij twee VO-scholen, dan dient op beide aanmeldingsformulieren dezelfde school als school van eerste voorkeur te worden vermeld. Hetzelfde geldt voor de school van tweede voorkeur.
 • De aanmelding sluit op 15 maart. In geval van toezending per post geldt het advies een veilige marge aan te houden. Aanmeldingen die na bovengenoemd moment bij de school binnenkomen, worden pas in tweede instantie in behandeling genomen.
 • De binnengekomen aanmeldingen worden genummerd.
 • Zodra het Willem Lodewijk Gymnasium het aanmeldingsformulier ontvangen heeft, krijgen ouders/verzorgers een schriftelijke bevestiging van de aanmelding, waarin de datum van ontvangst van het aanmeldingsformulier wordt vermeld, evenals het nummer van de aanmelding. Daarnaast krijgen ouders/verzorgers een schriftelijke bevestiging als het Willem Lodewijk Gymnasium het overdrachtsdossier (inclusief bijlagen) heeft ontvangen.

Toelaatbaarheid

 • De toelatingscommissie bestaande uit de onderbouwcoördinator, een onderbouwdocent/-mentor en een directielid beslist welke leerlingen op de aanmeldingslijst toelaatbaar zijn in de brugklas van het Willem Lodewijk Gymnasium.
 • Het advies van de basisschool is het uitgangspunt en is leidend voor het bepalen van de toelaatbaarheid. Bij het vaststellen van het advies is de Plaatsingswijzer gebruikt als hulpmiddel.
 • Het criterium voor de acceptatie van de aanmelding (de toelaatbaarheid) is een positief advies van de basisschool (dat wil zeggen een gymnasiumadvies of een vwo-advies).
 • Als de leerling geen positief advies van de basisschool heeft, dan wordt contact opgenomen met de ouders/verzorgers en de basisschool om nadere informatie in te winnen, voordat de commissie een beslissing neemt.
 • In specifieke situaties kan het ondersteuningsprofiel een rol spelen in de besluitvorming over de toelaatbaarheid; in het ondersteuningsprofiel staat beschreven welke zorg het Willem Lodewijk Gymnasium wel/niet kan bieden.
 • De uitslag van de eindtoets (Centrale Eindtoets, ROUTE 8, IEP Eindtoets, Dia-eindtoets of AMN Eindtoets) wordt in een later stadium gebruikt ter controle. Als een leerling de eindtoets beter maakt dan verwacht, kan de basisschool ervoor kiezen het schooladvies aan te passen. Deze aanpassing kan tot gevolg hebben dat de toelaatbaarheid moet worden heroverwogen. In dat geval zal er contact zijn tussen de basisschool, de ouders/verzorgers en de toelatingscommissie. Als na een heroverweging van het advies een reeds aangemelde leerling alsnog toelaatbaar wordt verklaard of als een leerling zich alsnog aanmeldt en toelaatbaar wordt verklaard, dan wordt de leerling in de brugklas van het Willem Lodewijk Gymnasium geplaatst, op voorwaarde dat er nog ruimte is.
 • Aan de ouders/verzorgers die een leerling hebben aangemeld, wordt uiterlijk op 23 maart bericht verstuurd over de toelaatbaarheid. In dit bericht wordt aangegeven dat ouders de mogelijkheid hebben om tegen deze beslissing bezwaar aan te tekenen.
 • Als ouders/verzorgers het niet eens zijn met de beslissing van de commissie, hebben zij tot 10 werkdagen na dagtekening de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar aan te tekenen bij de rector-bestuurder als bevoegd gezag van het Willem Lodewijk Gymnasium. De ouders/verzorgers krijgen een ontvangstbericht toegestuurd. De beslissing van de rector-bestuurder valt uiterlijk 10 werkdagen na ontvangst. De volledige tekst van de bezwaarprocedure is bij de school op te vragen.

Instroomlimiet en loting

Er worden maximaal 135 nieuwe leerlingen toegelaten tot de brugklas van het Willem Lodewijk Gymnasium in het schooljaar 2022-2023. Mocht het aantal aanmeldingen van toelaatbaar verklaarde leerlingen (die voor 15 maart 2022 zijn aangemeld) hoger zijn dan 135, dan vindt loting plaats. Als u meer wilt weten over de lotingsprocedure, dan kunt u hier verder lezen.

Procedure voor aanmeldingen na 15 maart 2022

Als u meer wilt weten over deze procedure, dan kunt u hier verder lezen.

Tijdpad

8 december 2021
WLG-doe-mee-middag
12 januari 2022 WLG-doe-mee-middag
25 januari 2022 Open Dag
26 januari 2022 Open Dag
16 februari 2022 WLG-doe-mee-middag
februari 2022
vaststellen overdrachtsdossier door ouders en basisschool
1 februari t/m 15 maart 2022
inschrijving via aanmeldingsformulier (ouders) &
opsturen overdrachtsdossier + schooladvies (basisschool)
16 t/m 23 maart 2022
bepaling toelaatbaarheid door de school + berichtgeving
24 maart 2022 (zo nodig)
loting + uitslag op website
25 maart 2022 (zo nodig)
berichtgeving toelatingsbeslissing loting
1 mei 2022
streefdatum toelatingscommissie voor het nemen van alle beslissingen

 
We hopen u via deze beschrijving van de aanmeldingsprocedure voldoende informatie te hebben verschaft. Voor vragen en opmerkingen kunt u zich wenden tot mevrouw A. de Boer, coördinator onderbouw (a.de.boer@wlg.nl).