Terug

Beschrijving lotingsprocedure

• De toelaatbaar verklaarde leerlingen die voor 15 maart 2023 zijn aangemeld en het Willem Lodewijk Gymnasium als eerste keuze hebben aangegeven, komen op lotinglijst A.
• De toelaatbaar verklaarde leerlingen die voor 15 maart 2023 zijn aangemeld en het Willem Lodewijk Gymnasium als tweede keuze hebben aangegeven, komen op lotinglijst B.
• Op basis van de lotinglijsten A en B vinden op 23 maart 2023 twee lotingen plaats: deze lotingen worden verricht door een notaris.
• De eerste loting bestaat uit het toekennen van een lotingnummer aan alle toelaatbaar verklaarde leerlingen vermeld op lotinglijst A. Kinderen die in het schooljaar 2022-2023 al een broer of zus op het Willem Lodewijk Gymnasium hebben, worden bij voorrang geplaatst en krijgen een lotingnummer onder de 135. Dit geldt ook voor kinderen van medewerkers van de school.
• De tweede loting bestaat uit het toekennen van een lotingnummer aan alle toelaatbaar verklaarde leerlingen vermeld op lotinglijst B. De nummering behorende bij deze tweede loting sluit aan op de nummering behorende bij de eerste loting.
(Voorbeeld: als bij de eerste loting sprake is van 140 lotingnummers, dan worden bij de tweede loting de lotingnummers 141 en hoger toegekend).
• De leerlingen met een lotingnummer tot en met 135 zijn geplaatst in de brugklas van het Willem Lodewijk Gymnasium, schooljaar 2023-2024.
• De leerlingen met een lotingnummer boven de 135 worden op de wachtlijst geplaatst.
• Als een leerling (die voor 15 maart 2023 is aangemeld) na het aantekenen van bezwaar alsnog toelaatbaar verklaard is en de datum van het lotingmoment is al verstreken, dan volgt een nieuw lotingmoment waaraan deze leerling deelneemt. De leerling krijgt dezelfde kans om te worden ingeloot als de leerlingen die op 23 maart 2023 aan de loting hebben deelgenomen.
• De uitslag van de loting wordt op 23 maart 2023 tussen 16.00 uur en 18.00 uur bekend gemaakt op de website van de school: daar zullen geen namen genoemd staan, maar wel de koppelingen van aanmeldingsnummers aan lotingnummers.
• De school verstuurt aan de ouders/verzorgers op 24 maart 2023 een brief met de toelatingsbeslissing, gebaseerd op de uitslag van de loting.
Aan de ouders/verzorgers van leerlingen met een lotingnummer boven de 135 wordt de vraag voorgelegd of zij hun plaats op de wachtlijst willen behouden. Ook wordt in dit bericht aangegeven dat ouders/verzorgers de mogelijkheid hebben om schriftelijk bezwaar aan te tekenen tegen de toelatingsbeslissing.
Aan de ouders/verzorgers van leerlingen met een lotingnummer onder de 135 wordt gevraagd of zij gebruik gaan maken van de plaatsing van hun zoon/dochter in de brugklas van het Willem Lodewijk Gymnasium, schooljaar 2023-2024.
• Als ouders/verzorgers het niet eens zijn met de beslissing van de commissie, hebben zij tot 10 werkdagen na dagtekening de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar aan te tekenen bij de rector-bestuurder als bevoegd gezag van het Willem Lodewijk Gymnasium. De ouders/verzorgers krijgen een ontvangstbericht toegestuurd. De beslissing van de rector-bestuurder valt uiterlijk 10 werkdagen na ontvangst. De volledige tekst van de bezwaarprocedure is bij de school op te vragen.
• Als er ruimte komt, dan komen leerlingen van de wachtlijst in aanmerking voor plaatsing. In dat geval wordt vanuit het Willem Lodewijk Gymnasium contact opgenomen met de ouders/verzorgers.
• De wachtlijst expireert op 1 augustus 2023.
• Als een leerling is uitgeloot, dan kunnen ouders uiterlijk 4 april 2023 een aanmelding doen bij een school voor voortgezet onderwijs die nog wel een plek beschikbaar heeft.
• Voor leerlingen die zich na 15 maart hebben aangemeld voor de brugklas van het Willem Lodewijk Gymnasium in het schooljaar 2023-2024 en toelaatbaar zijn verklaard, geldt de ‘Procedure voor aanmeldingen na 15 maart 2023’.