Terug

Procedure aanmelding en inschrijving 2024-2025

Het bestuur van de Vereniging Willem Lodewijk Gymnasium heeft voor het schooljaar 2024-2025 de regeling aanmelding en plaatsing van leerlingen voor de brugklas van het Willem Lodewijk Gymnasium vastgesteld.
 

Aanmelding (inschrijving)

• Aanmelding van leerlingen voor de brugklas van het Willem Lodewijk Gymnasium in het schooljaar 2024-2025 is van 25 maart 2024 tot en met 31 maart 2024; de centrale aanmeldweek. 
• Ouders/verzorgers melden zelf hun kind aan via het aanmeldingsformulier van het Willem Lodewijk Gymnasium. Het aanmeldingsformulier is eind maart via een link op de website van het Willem Lodewijk Gymnasium te vinden (bij aanmelden brugklas 2024-2025).
• Ouders/verzorgers geven de basisschool toestemming om een volledig ingevuld overdrachtsdossier, met daarin (als bijlage) opgenomen de gegevens van de Plaatsingswijzer en het schooladvies, uiterlijk 2 april op te sturen naar het Willem Lodewijk Gymnasium. Het versturen van het overdrachtsdossier gaat via de beveiligde verbinding Overstapservice Onderwijs.
• Er zijn basisscholen die geen gebruik maken van de Plaatsingswijzer. In dat geval ontvangt het Willem Lodewijk Gymnasium naast het aanmeldingsformulier en het overdrachtsdossier alle beschikbare andere testgegevens (bijvoorbeeld NIO, LVS-gegevens groep 6, 7 en 8, drempelonderzoek, etc.) uiterlijk 2 april.
• Alleen volledig en naar waarheid ingevulde aanmeldingsformulieren en overdrachtsdossiers (inclusief bijlagen) worden in behandeling genomen.
• Er is sprake van een aanmelding als het aanmeldingsformulier is ontvangen.
• Ouders/verzorgers kunnen hun kind bij hoogstens twee VO-scholen aanmelden.
• Wanneer er sprake is van aanmelding bij twee VO-scholen, dan dient op beide aanmeldingsformulieren dezelfde school als school van eerste voorkeur te worden vermeld. Hetzelfde geldt voor de school van tweede voorkeur.
• De aanmelding sluit op 31 maart. Aanmeldingen die na bovengenoemd moment bij de school binnenkomen, worden pas in tweede instantie in behandeling genomen.
• De binnengekomen aanmeldingen worden genummerd.
• Zodra het Willem Lodewijk Gymnasium het aanmeldingsformulier ontvangen heeft, krijgen ouders/verzorgers een schriftelijke bevestiging van de aanmelding, waarin de datum van ontvangst van het aanmeldingsformulier wordt vermeld, evenals het nummer van de aanmelding. Daarnaast krijgen ouders/verzorgers een schriftelijke bevestiging als het Willem Lodewijk Gymnasium het overdrachtsdossier (inclusief bijlagen) heeft ontvangen.
 

Toelaatbaarheid

• De toelatingscommissie bestaande uit de onderbouwcoördinator, een onderbouwdocent/-mentor en een directielid beslist welke leerlingen op de aanmeldingslijst toelaatbaar zijn in de brugklas van het Willem Lodewijk Gymnasium.
• Het advies van de basisschool is het uitgangspunt en is leidend voor het bepalen van de toelaatbaarheid.
• Het criterium voor de acceptatie van de aanmelding (de toelaatbaarheid) is een vwo-advies van de basisschool. Is er sprake van een havo/vwo-advies of een havo advies, dan volgt er overleg tussen de toelatingscommissie, basisschool en ouders/verzorger(s) om meer informatie in te winnen.
• In specifieke situaties kan het ondersteuningsprofiel een rol spelen in de besluitvorming over de toelaatbaarheid; in het ondersteuningsprofiel staat beschreven welke zorg het Willem Lodewijk Gymnasium wel/niet kan bieden.
• Aan de ouders/verzorgers die een leerling hebben aangemeld, wordt uiterlijk op 15 mei bericht verstuurd over de toelaatbaarheid. In dit bericht wordt aangegeven dat ouders de mogelijkheid hebben om tegen deze beslissing bezwaar aan te tekenen.
• Als ouders/verzorgers het niet eens zijn met de beslissing van de commissie, hebben zij tot 10 werkdagen na dagtekening de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar aan te tekenen bij de rector-bestuurder als bevoegd gezag van het Willem Lodewijk Gymnasium. De ouders/verzorgers krijgen een ontvangstbericht toegestuurd. De beslissing van de rector-bestuurder valt uiterlijk 10 werkdagen na ontvangst. De volledige tekst van de bezwaarprocedure is bij de school op te vragen.
 

Instroomlimiet en loting

Er worden maximaal 135 nieuwe leerlingen toegelaten tot de brugklas van het Willem Lodewijk Gymnasium in het schooljaar 2024-2025. Mocht het aantal aanmeldingen van toelaatbaar verklaarde leerlingen (die in de centrale aanmeldweek zijn aangemeld) hoger zijn dan 135, dan vindt loting plaats. Als u meer wilt weten over de lotingsprocedure, dan kunt u hier verder lezen.
 

Procedure voor aanmeldingen na 31 maart 2024

Als u meer wilt weten over deze procedure, dan kunt u hier verder lezen.
 

Tijdpad

29 november 2023 WLG-doe-mee-middag 
10 januari 2024 WLG-doe-mee-middag
24 januari 2024 Open Dag
25 januari 2024 Open Dag
28 februari 2024 WLG-doe-mee-middag
1 tot en met 15 februari 2024 Afname doorstroomtoets
15 maart 2024 Uitslag doorstroomtoets 
15 tot en met 24 maart 2024 Vaststellen overdrachtsdossier door ouders en basisschool
24 maart 2024 Definitief schooladvies
25 tot en met 31 maart 2024 Centrale aanmeldweek; de inschrijflink is te vinden op de website (bij Groep 8). Ouders schrijven hun kind in.
Uiterlijk 2 april 2024 Opsturen overdrachtsdossier + definitief schooladvies (basisschool)
3 april tot en met 15 mei 2024 Bepaling toelaatbaarheid door de school + berichtgeving
10 april 2024 (zo nodig)  Loting + uitslag op website
11 april 2024 (zo nodig)  Berichtgeving toelatingsbeslissing loting
15 mei  Streefdatum toelatingscommissie voor het nemen van alle beslissingen


We hopen u via deze beschrijving van de aanmeldingsprocedure voldoende informatie te hebben verschaft. Voor vragen en opmerkingen kunt u zich wenden tot mevrouw A. de Boer, coördinator onderbouw (a.de.boer@wlg.nl).