Terug

Beschrijving lotingsprocedure (behorende bij de procedure voor aanmeldingen in de periode 1 april 2024 - 18 april 2024)

• De toelaatbaar verklaarde leerlingen die tussen 1 april 2024 en 18 april 2024 zijn aangemeld, komen op lotinglijst C.
• Op basis van lotinglijst C vindt op 25 april 2024 een loting plaats: deze loting wordt verricht door de notaris.
• De loting bestaat uit het toekennen van een lotingnummer aan alle toelaatbaar verklaarde leerlingen vermeld op lotinglijst C. De nummering behorende bij deze loting sluit aan op de nummering behorende bij het aantal leerlingen die zich tot en met 31 maart hebben aangemeld.
(Voorbeeld: als zich op 31 maart 125 leerlingen hebben aangemeld, dan worden bij deze loting de lotingnummers 126 en hoger toegekend).
• De leerlingen met een lotingnummer tot en met 135 zijn geplaatst in de brugklas van het Willem Lodewijk Gymnasium, schooljaar 2024-2025.
• De leerlingen met een lotingnummer boven de 135 worden op de wachtlijst geplaatst.
• De leerlingen die zich na 18 april 2024 hebben aangemeld voor de brugklas van het Willem Lodewijk Gymnasium in het schooljaar 2024-2025 en toelaatbaar zijn verklaard, worden op volgorde van binnenkomst helemaal onderaan op de wachtlijst geplaatst.
• De uitslag van de loting wordt op 25 april 2024 tussen 16.00 uur en 18.00 uur bekend gemaakt op de website van de school: daar zullen geen namen genoemd staan, maar wel de koppelingen van aanmeldingsnummers aan lotingnummers/wachtlijstnummers.
• De school verstuurt aan de ouders/verzorgers op 26 april 2024 een brief met de toelatingsbeslissing, gebaseerd op de uitslag van de loting.
• Aan de ouders/verzorgers van leerlingen met een lotingnummer boven de 135 wordt de vraag voorgelegd of zij hun plaats op de wachtlijst willen behouden. Ook wordt in dit bericht aangegeven dat ouders/verzorgers de mogelijkheid hebben om schriftelijk bezwaar aan te tekenen tegen de toelatingsbeslissing.
• Als ouders/verzorgers het niet eens zijn met de beslissing van de toelatingscommissie, hebben zij tot 10 werkdagen na dagtekening de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar aan te tekenen bij de rector-bestuurder als bevoegd gezag van het Willem Lodewijk Gymnasium. De ouders/verzorgers krijgen een ontvangstbericht toegestuurd. De beslissing van de rector-bestuurder valt uiterlijk 10 werkdagen na ontvangst. De volledige tekst van de bezwaarprocedure is bij de school op te vragen.
• Als een leerling na het aantekenen van bezwaar alsnog toelaatbaar verklaard is en de datum van het lotingmoment is al verstreken, dan volgt een nieuw lotingmoment waaraan deze leerling deelneemt. De leerling krijgt dezelfde kans om te worden ingeloot als de leerlingen die op 25 april 2024 aan de loting hebben deelgenomen.
• Als er ruimte komt, dan komen leerlingen van de wachtlijst in aanmerking voor plaatsing. In dat geval wordt vanuit het Willem Lodewijk Gymnasium contact opgenomen met de ouders/verzorgers.
• De wachtlijst expireert op 1 augustus 2024.